Bulgaria VS Kosovo Detail

[EURO] 2019-06-10. Bulgaria against Kosovo final score 2 : 3.

Game review
Enjoy Football