Georgia VS Gibraltar Detail

[EURO] 2019-06-07. Georgia against Gibraltar final score 3 : 0.

Game review
Enjoy Football